همایش نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی

همایش نقش فناوری در کاهش آسیب‌های حوادث طبیعی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد همایشی تحت عنوان نقش فناوری در کاهش آسیب‌های حوادث طبیعی باهدف تشریح نقش پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها در برابر حوادث طبیعی، ایجاد و توسعه شبکه استارت‌آپی موردنیاز، ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در برابر حوادث طبیعی و معرفی فناوری‌های روز دنیا در برخورد با حوادث طبیعی را برگزار کند.

محور پنل
چگونه دانشگاه ها می توانند در سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری به کاهش آسیب های ناشی از حوادث طبیعی کمک نمایند؟

اعضا پنل
نماینده صلیب سرخ
نماینده شهرداری
نماینده ستاد مدیریت بحران
نماینده پژوهشگاه‌های دانشگاه تهران
نماینده بنیاد مسکن
نماینده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تاریخ برگزاری: 11 اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸