دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

دفتر روابط عمومی وزارت نیرو به منظور دستیابی به یک سیستم اطلاع رسانی یکپارچه و متمرکز و استفاده از آن در سراسر کشور سامانه نیرو تی وی را توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه راه اندازی نموده است که تا کنون در بسیاری از شرکت های زیرمجموعه خود از سامانه اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه یا همان دیجیتال ساینیج بهره برداری شده است. شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل نیز یکی از سازمان های پیوسته به این سامانه اطلاع رسانی یکپارچه می باشد که با توجه به بروز رسانی نوع اطلاع رسانی خود در خصوص انتقال جدیدترین اخبار وزارت نیرو به مخاطبین و مراجعین خود تصمیم به راه اندازی این سامانه و پیوستن به تلویزون تحت صنعت آب و برق کشور گرفته است. دفتر روابط عمومی این شرکت با پیوستن به سامانه اطلاع رسانی یکپارچه وزارت نیرو همزمان این امکان را نیز دارد که مدیریت بخشی از نمایشگر نصب شده را در اختیار گرفته و در صورت نیاز با توجه به امکان واگذاری دسترسی هریک از ناحیه های ایجاد شده در نمایشگر توسط نرم افزار دیجیتال ساینیج برنا رسانه به کابران، تولید محتوا و اطلاع رسانی داخلی دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اردبیل نیز توسط همین نمایشگر انجام می شود. همچنین با ابزار زمان بندی پخش محتوای نمایشگر در دیجیتال ساینیج برنا رسانه این امکان وجود دارد که در ساعاتی از روز اطلاعات داخلی شرکت توزیع برق حرارتی در کل نمایشگر نمایش داده شود.
نصب دیجیتال ساینیج برنا رسانه در شرکت توزیع برق اردبیل با توجه به بعد مسافت این شرکت نسبت به ساختمان وزارت نیرو با استفاده از بستر اینترنت صورت پذیرفته است و نمایشگر نصب شده در این ساختمان بوسیله اتصال اینترنت به سرور سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه متصل شده و اطلاعات دریافت میدارد که این بستر در صورت صلاحدید و وجود امکانات زیرساختی میتواند برروی اینترانت هم باشد.
1398/1/19