برگزاری دوره ی اول سری کارگاه های آموزشی معماری فرآیندی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

برگزاری دوره ی اول سری کارگاه های آموزشی معماری فرآیندی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا

دوره اول از سری کارگاه های آموزشی معماری فرآیندی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، با هدف ارتقا توانمندی های کارکنان، در خصوص تسهیل خدمت رسانی به هموطنان برگزار گردید.
تابستان 98