دوره آموزشی سازماندهی کارگروهی توسط دکتر کریمیان اقبال، 26 آذر 97

دوره آموزشی سازماندهی کارگروهی توسط دکتر کریمیان اقبال، ۲۶ آذر ۹۷

کارکنان سـرمایه‌های اصـلی یک سازمان به شمار می‌روند و موفقیت و شکست کسب وکار، به سخت‌کوشی و تعهد هر یک از آن‌هـا وابسـته است. در این میـان، لزوم همـاهنگی افراد بـا یکـدیگر و میزان مشـارکت در کارهـای گروهی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد کارا و مؤثر است که نمود آن را می‌توان در تیم‌سازی و فضای مشارکتی سازمان مشاهده نمود. با توجه به اهمیت این موضوع پارک علم و فناوری قزوین اقدام به برگزاری دوره آموزشـی با عنوان “سازماندهی کارگروهی” نموده است.
مدرس: دکتر مصـطفی کریمیان اقبال، عضو هیأت علمی دانشـگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری: ۱۴ تا ۱۸ روز دوشنبه مورخ ۲۶ آذر ماه ۹۷
مکان برگزاری: سالن آمفی تئـاتر پـارک علم و فنـاوری قزوین
* هزینه دوره به ازای هر نفر ۷۰ هزار تومان است و شامل حضور در دوره، پـذیرایی، میان‌وعـده، گواهی‌نامه حضور می‌باشـد.
* با اهدای گواهی معتبر
اطلاعــات بیشــتر در لینک ثبت‌نام
جهت سئوالات احتمالی با شماره ۳۳۶۹۷۲۰۰-۰۲۸ داخلی ۱۰۵ سرکار خانم مهندس عبدالرزاقی