تاریخچه پارک علم و فناوری مدرس

ایده تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یکی از دو پارک شهر تهران و تنها پارک استانی در استان تهران، در سال 1381 مطرح گردید و طبق مجوز هیئت امنأ دانشگاه در سال 1382 با راه اندازی این پارک موافقت بعمل آمد. همچنین با توجه به آئین نامه احداث پارک های علم و فناوری که منوط به تاسیس مرکز رشد می باشد، مرکز رشد پارک علم و فناوری مدرس  با حضور 18 واحد فناور فعالیت خود را آغاز نمود که نتایج بسیار ارزشمندی در ایجاد اشتغال کارآفرینی برای دانش آموختگان نخبه از طریق فناوری های نوین داشته است. با افتتاح رسمی پارک علم و فناوری مدرس در مرداد 1384، مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه در حال حاضر دارای دو پردیس به وسعت 60 هکتار در شمال شرق تهران و 4/6 هکتار در غرب تهران می باشند و همچنین مراکز رشد پنجگانه این پارک در مرکز شهر تهران مستقر می باشند. در فروردین 1394 با تجهیز ساختمان مرکز رشد پارک در مرکز شهر و در جوار پردیس اصلی دانشگاه محل استقرار شرکتهای پیش رشد و رشد به مرکز شهر انتقال یافت.

درصد واحدهای مستقر

دوره پیش رشد
دوره رشد
دوره پارک