پذیرش در پارک علم و فناوری مدرس

برای ورود به فرایند پذیرش و کلیه تعاملات واحدهای فناور، شرکت‌ها و موسسات پارکی از قبیل:
صدور معرفی‌نامه،
درخواست و اعطای تسهیلات،
گرنت و حمایت‌های مالی، ارزیابی‌های ادواری،
درخواست مشاوره،
ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی و …
به سامانه جامع پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس مراجعه فرمایید.

شرایط الزامی شروع فرایند ثبت‌نام در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
لزوم نوآورانه و فناورانه بودن طرح
دارا بودن قابلیت تجاری‌سازی طرح
وجود یک نیروی تمام وقت