دفتر طرح و برنامه

شرح وظایف دفتر طرح و برنامه

تهیه و تدوین برنامه راهبردی پارک

بررسي و ارزيابي عملکرد بودجه

استخراج هزينه‌هاي پژوهشي و تأمین نیاز واحدهای مستقر

تنظیم بودجه­ های مورد نیاز در قالب اهداف و خط­ مشی­ کلی پارک

بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات و بدست آوردن انحراف بودجه

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات

تنظیم خط ­مشی برای بهبود فرآیند مدیریت پارک و افزایش بهره­‌وری با استفاده از ایده­­ های خلاقانه در جهت افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی

حفظ حساب­ها و دفاتر اعتبارات بودجه‌­ای

بررسی و هماهنگی برنامه‌ واحدهای مختلف برای تصویب نهایی در جلسات هیئت رییسه پارک

ابلاغ بودجه­ مصوب در جلسات هیئت رییسه به هر یک از واحدها و تعیین منابع بودجه­ ای و پیگیری چگونگی توزیع بودجه­ تخصیص یافته

تهیه­ آمارهای لازم در موردفعالیت­ها و نیروهای مستقر در پارک به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی

بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات عمرانی

بررسی و سنجش طرح­ها و برنامه­‌های پارک از نظر توجیه اقتصادی و قابلیت اجرا

انجام ساير امور محوله