انتصاب مشاورین رئیس پارک
برگزاری جلسات تجاری با هیات سوریه‌ای
انتصاب مدیر حوزه ریاست پارک
برگزاری جلسه با مرکز رشد دانشگاه صدا و سیما
برگزاری صد و چهلمین  جلسه شورای مدیران
برگزاری رویداد پیوند
برگزاری پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی