معاونت اجرایی و پشتیبانی

معاونت پشتیبانی پارک مدرس، مسئولیت همكاري با رييس پارك در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي و مصوبات هيأت امناء، نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، عمراني، تاسيساتي و انجام امور اداری و تعميراتي لازم، تهيه و تدوين بودجه ساليانه پارك براي ارائه به رييس پارك ،رسیدگی به هدف های اجرایی پارک و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف را به عهده دارد.

وظایف معاونت اجرایی و پشتیبانی

اهم وظایف معاونت اجرایی و پشتیبانی به شرح زیر است:
ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پارک به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
راهبری، نظارت و انجام هم افزایی بین واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای برنامه ها و وظایف پارک.
برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم به منظور توسعه فعالیت های حوزه معاونت.
انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن سیاست ها و برنامه های مصوب پارک و اعمال نظارت های لازم در این زمینه.
انعقاد قرارداد به نمایندگی از حوزه معاونت با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی حسب اختیارات تفویض شده از سوی مقام مافوق.
ارائه پیشنهادات لازم در خصوص نیروی انسانی و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه تحت نظر معاونت به واحدهای تابعه ذیربط پارک.
نظارت بر تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط.
برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز دانشگاهی و فناوری به منظور تجمیع امکانات و توانمندی‌های آنان در راستای اهداف پارک.
کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و انجام اقدامات لازم برای رفع نیازهای آنان.
همکاری با رئیس پارک در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای تابعه پارک.
ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط با حوزه معاونت.
نظارت بر تأمین نیازهای فنی و تخصصی موسسات، شرکت های دانش بینان و واحدهای فناور.
انجام اقدامات لازم به منظور تقویت بنیه مالی پارک و جذب منابع مالی و درآمدی برای حمایت از موسسات، شرکت های دانش بینان و واحدهای فناور.
نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، عمراني، تاسيساتي و انجام امور اداری و تعميراتي لازم