فراخوان «جذب نیروی امریه سربازی» در شرکت مصباح انرژی
فراخوان هشتمین «جذب نیروی امریه سربازی» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
فراخوان «ارایه ایده و پیشنهاد» در حوزه غیر صنعتی