برگزاری جشنواره روابط عمومی‌ها
برگزاری رویداد سوپرمپ
بسته حمایتی صندوق نوآوری شکوفایی