تک آزما فناور مدرس

بنر پارک مدرس

تک آزما فناور مدرس

محصولات و آموزش به محققین و کارشناسان

آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی زیستی و کلینیکی

تک آزما فناور مدرس

کارگروه تخصصی: علوم پایه
استفاده از فناوری اطلاعات و بازاریابی نوین جهت ارایه شفاف، با اطمینان و ارزان قیمت خدمات، محصولات و آموزش به محققین و کارشناسان آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی زیستی و کلینیکی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: مهسا مولی

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 واحد 412.2

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4122