پذیرش در پارک علم و فناوری مدرس

جهت شروع فرآیند ثبت نام در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، دارا بودن شرایط ذیل الزامی است.

1 – لزوم نوآورانه و فناورانه بودن طرح

2 – دارا بودن قابلیت تجاری سازی طرح

3 – وجود یک نیروی تمام وقت

اکنون با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت خود، یکی از مراحل «پیش رشد»، «رشد» و یا «پارک» را انتخاب کرده و پس از دانلود کاربرگ مربوطه، فرم را تکمیل نموده و از طریق سایت ارسال فرمایید تا فرآیند داوری شما آغاز شود.