عضویت در پارک علم و فناوری مدرس

جهت شروع فرآیند ثبت نام در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، دارا بودن شرایط ذیل الزامی است.

1 – لزوم نوآورانه و فناورانه بودن طرح

2 – دارا بودن قابلیت تجاری سازی طرح

3 – وجود یک نیروی تمام وقت

4 – وجود یک نیروی هیات علمی و یا دکتری به عنوان موسس یا مشاور علمی طرح

اکنون با درنظر گرفتن شرایط و وضعیت خود، یکی از مراحل «پیش رشد»، «رشد» و یا «پارک» را انتخاب نموده (جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش عضویت مراجعه نمائید.) و پس از دانلود کاربرگ مربوطه، فرم را تکمیل نموده و از طریق سایت ارسال فرمایید، تا فرآیند داوری آغاز گردد.

مدت زمان داوری طرح ارسالی حداکثر یک ماه از تاریخ ارسال خواهد بود و در صورت پذیرش طرح، مراحل استقرار آغاز خواهد شد.