برگزاری جلسه سی و هفتم شورای فناوری پارک
برگزاری پنل معرفی انواع تسهیلات و خدمات صندوق
بررسی طرح معماری شرکت موج نیرو