برگزاری نشست روسای پارک‌های
سومین فراخوان کشوری جذب ایده
برگزاری دوره آموزشـی تأمین مالی
فراخوان شناسایی و سرمایه‌گذاری
برگزاری سلسله رویدادهای الوبیزنس