برگزاری جشنواره روابط عمومی‌ها
برگزاری رویداد سوپرمپ