پشتیبانی

معاونت پشتیبانی پارک مدرس

معاونت پشتیبانی پارک مدرس، مسئولیت همكاري با رييس پارك در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي و مصوبات هيأت امناء، نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، عمراني، تاسيساتي و انجام امور اداری و تعميراتي لازم، تهيه و تدوين بودجه ساليانه پارك براي ارائه به رييس پارك ،رسیدگی به هدف های اجرایی پارک و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف از جمله وظایف این معاونت  می باشد.