معاونت اجرایی و پشتیبانی

معاونت اجرایی و پشتیبانی پارک مدرس

معاونت پشتیبانی پارک مدرس، مسئولیت همكاري با رييس پارك در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي و مصوبات هيأت امناء، نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، عمراني، تاسيساتي و انجام امور اداری و تعميراتي لازم، تهيه و تدوين بودجه ساليانه پارك براي ارائه به رييس پارك ،رسیدگی به هدف های اجرایی پارک و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف را به عهده دارد.

پشتیبانی

وظایف معاونت اجرایی و پشتیبانی

اهم وظایف معاونت  اجرایی و پشتیبانی به شرح زیر می باشد:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس پارک به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
 • راهبری، نظارت و انجام هم افزایی بین واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای برنامه ها و وظایف پارک.
 • برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم به منظور توسعه فعالیت های حوزه معاونت.
 • انجام اقدامات لازم برای اجرایی شدن سیاست ها و برنامه های مصوب پارک و اعمال نظارت های لازم در این زمینه.
 • انعقاد قرارداد به نمایندگی از حوزه معاونت با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی حسب اختیارات تفویض شده از سوی مقام مافوق.
 • ارائه پیشنهادات لازم در خصوص نیروی انسانی و سایر تجهیزات و ملزومات مورد نیاز واحدهای تابعه تحت نظر معاونت به واحدهای تابعه ذیربط پارک.
 • نظارت بر تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط.
 • برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز دانشگاهی و فناوری به منظور تجمیع امکانات و توانمندی‌های آنان در راستای اهداف پارک.
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و انجام اقدامات لازم برای رفع نیازهای آنان.
 • همکاری با رئیس پارک در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای تابعه پارک.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
 • شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مرتبط با حوزه معاونت .
 • نظارت بر تأمین نیازهای فنی و تخصصی موسسات، شرکت های دانش بینان و واحدهای فناور .
 • انجام اقدامات لازم به منظور تقویت بنیه مالی پارک و جذب منابع مالی و درآمدی برای حمایت از موسسات، شرکت های دانش بینان و واحدهای فناور.
 • نظارت بر حسن اجراي قراردادهاي ساختماني، عمراني، تاسيساتي و انجام امور اداری و تعميراتي لازم