بهان کیمیا آنزیم

کارگروه تخصصی: زیست فناوری

مدیرعامل: محسن نیکخواه