سمانیک سلامت گستر

کارگروه تخصصی: زیست فناوری

مدیرعامل: فریبا حسن زاده