نشست پتروشیمی کارون با پارک مدرس
ارتقا پارک به سطح دوم
چهل و هشتمین شورای فناوری
اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری