تزریق دوز دوم واکسن شرکت‌های مستقر در پارک
حمایت از حضور واحدها در نمایشگاه نفت
واکسیناسیون شرکت‌های مستقر در پارک