برگزاری جلسه پارک با سازمان نهضت سوادآموزی
برگزاری جلسه با دانشگاه علوم پزشکی
برگزاری فراخوان ایده پردازی در حوزه امداد و نجات
برگزاری جلسه سی و هفتم شورای فناوری پارک