مصاحبه رئیس پارک با روزنامه جام‌جم
برگزاری چهل و چهارمین شورای فناوری پارک