برگزاری جلسات تجاری با هیات سوریه‌ای
انتصاب مدیر حوزه ریاست پارک
برگزاری جلسه با مرکز رشد دانشگاه صدا و سیما
برگزاری صد و چهلمین  جلسه شورای مدیران
برگزاری صد و سی و نهمین جلسه شورای مدیران
مصاحبه با شرکت ایرانیان تجهیز سینا
دعوت به بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش
برگزاری جلسه پارک با استاندار تهران