برگزاری رویداد پیوند
برگزاری پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی
فراخوان توسعه بازدارنده شیمیایی تشکیل
برگزاری نهمین ‌دوره‌ نمایشگاه ایران‌ ساخت
برگزاری وبینار ساخت ذهنیت کارآفرینی