سامانه جامع صنعتی شمستا
فراخوان معافیت‌های مالیاتی 1401
طرح رویش هسته‌های فناور
کنفرانس ملی توسعه اقتصادی پایدار
برگزاری نمایشگاه رینوتکس ۲۰۲۲
رویداد فناورانه خودروهای آینده
حضور پارک در نمایشگاه دارویی فارمکس
وبینار مسیر نوآوری و کارآفرینی
سومین دوره نمایشگاه شهر هوشمند