بنر پارک مدرس

مهندسی برنا رویش

کشاورزی و علوم دامی

بهینه سازی مصرف آب و کود در سامانه های تحت فشار

(خطی و عقربه ای) براساس نقشه های نیاز آب و کود

پارک علم و فناوری مدرس