بنر پارک مدرس

پاکژن شبدر سفید

کشاورزی و علوم دامی

عرضه سویه جدیدی از هیبریدهای مرغ بومی

جهت سیستم پرورش " مزرعه باز"

پارک علم و فناوری مدرس