بنر پارک مدرس

زیست فناوران سبز اشراق

کشاورزی و علوم دامی

ایجاد بوستان‌های ویژه گیاهان دارویی

پارک علم و فناوری مدرس