مهندسی باربد پردازان باران

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: نستوه طاهری جوان