بهین گستر گیتی

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: مسعود خلیلی