مهندسی پایا تدبیر پاکان

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: وحید رضا سپهری