مشاور و مهندسی پشتیبان تصمیم مدیران

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: امین صارمی