شماران سیستم

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: پویا الیشائی صیاد