زندالکترونیک کلار سبز

کارگروه تخصصی: تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات

مدیرعامل: ساریه سید حسین بیگی