وبینار آموزشی «انواع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه»

برگزاری وبینار آموزشی انواع روش‌های تامین مالی

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس وبینار آموزشی «انواع روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه» را برگزار می‌کند.

 • روزسه‌شنبه 24 خرداد 01

 • ساعت: 14 تا 17

 • هزینه رویداد: رایگان

 • مدرس: سیاوش وکیلی

 • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

 • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 4083

محورها

معرفی انواع ابزارهای تامین مالی و سرمایه گذاری

تامین مالی مبتنی بر بدهی : اوراق تامین مالی

 • بر مبنای دارایی های ثابت / اوراق اجاره
 • برمبنای محصول / اوراق سلف موازی
 • سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه / اوراق مرابحه
 • بر مبنای منافع آتی / اوراق منفعت
 • برمبنای ساخت دارایی / اوراق استصناع ، اوراق جعاله
 • مشارکت در اجرای پروژه /اوراق گواهی سپرده ، اوراق مشارکت
 • در اختیار گرفتن دارایی / اوراق اجاره ، اوراق مرابحه
 • تجهیز منابع بر مبنای مطالبات / اوراق رهنی ، اوراق خرید دین