نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع «میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی»

برگزاری نشست گپ‌گعده با موضوع میکروبیوم انسانی
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با همکاری مجتمع پژوهشی و نوآوری نشست گپ‌گعده مدرس با موضوع « میکروبیوم انسانی؛ از تحقیقات تا کاربردهای بالینی و صنعتی» را برگزار می‌کند.
  • چهارشنبه 4 خرداد 01

  • ساعت: 16 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس: پرستو صنیعی، استادیار دانشکده علوم و فناوری زیستی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: ۰۹۱۲۷۹۳۲۸۲۱ – ۰۲۱۸۲۸۸۵۱۴۹