بنر پارک مدرس

بازار هنر ایرانیان

نشانه شناسی

سازماندهی رویداد نمایشگاهی

بازار هنر ایرانیان

بازار هنر ایرانیان

کارگروه تخصصی: انسانی

سازماندهی رویداد نمایشگاهی

رویداد فرهنگی-هنري جامعی میبایست پیشبینی شود تا 1. صحت اثر به تایید برسد 2. بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ گردد 3. واقعه هنري به نمایش درآید.

سوابق اجرایی