بنر پارک مدرس

بازار هنر ایرانیان

نشانه شناسی

سازماندهی رویداد نمایشگاهی

بازار هنر ایرانیان

بازار هنر ایرانیان

کارگروه تخصصی: انسانی

سازماندهی رویداد نمایشگاهی

رویداد فرهنگی-هنری جامعی میبایست پیشبینی شود تا ۱. صحت اثر به تایید برسد ۲. بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ گردد ۳. واقعه هنری به نمایش درآید.

سوابق اجرایی