مستقر05
بنر پارک مدرس

سنجش ساز و کار آرامیس

علوم‌انسانی

طراحی ابزارهای ارزیابی معتبر برای انطباق شغل و شاغل یا گزینش اصلح و شایسته پروری

آرامیس