معرفی کتاب ژن خوب کارآفرینی

معرفی کتاب ژن خوب کارآفرینی

در کنار افراد موفق بنشینید، ژن کارآفرینی را کسب کنید و به دیگران نیز انتقال دهید.

ژن خوب کارآفرینی، ژنی غیر موروثی است؛ به‌صورت وراثتی از اجدادتان به شما منتقل نمی‌شود و کاملاً اکتسابی، قابل یادگیری و قابل‌انتقال به دیگران است.

این ژن از طریق هم‌نشینی با کارآفرینان، بررسی رفتار و یادگیری به ارث می‌رسد. معمولاً افراد به‌سوی جو غالب جامعه حرکت می‌کنند و با شنیدن صدای خوش دهل از دور، کسب‌وکاری راه می‌اندازند که به تصورشان به سود خوبی خواهد رسید.

در این کتاب درباره کسب‌وکار‌ها صحبت می‌شود و آگاهی مخاطب نسبت به مسیری که پیش رو دارد افزایش می‌یابد.