معرفی کتاب رهبری از بالای خط

معرفی کتاب رهبری از بالای خط

مدل‌های فعلی رهبری، کارآمد نیست. مدل‌های رهبری امروزی در دستیابی به اهداف مطلوبی مانند خلق ارزش برای سهامداران، افزایش سهم بازار توسعه محصولات جدید، پیروزی در  رقابت، ایجاد  ثروت و شهرت برای برخی از رهبران خاص و ارائه چارچوب‌هایی مفید به دانشکده‌های کسب‌وکار برای آموزش رهبران آینده به طورنسبی تأثیرگذار است.

اما این نتایج کافی نیست و این مدل‌ها در سه سطح بسیار مهم ناپایدار است: سطح فردی، سطح سازمانی و سطح سیاره‌ای.

مدل‌هایی مانند رهبری آگاهانه برای پیشگامان حال و آینده است، که خودشان، سازمان‌هایشان و جامعه جهانی را به فرازهای جدید موفقیت خواهند رساند. رهبری آگاهانه الگوی کاملاً جدید و معناداری ارائه می‌کند که هرکسی را که پذیرای آن باشد ارتقا می‌دهد و غنا می‌بخشد.