معرفی کتاب افق‌های جدید در نوآوری باز

معرفی کتاب افق‌های جدید در نوآوری باز

هنری چسبرو در کتاب افق‌های جدید در نوآوری باز نظریه نوآوری باز را ارائه کرد. مهم نیست شما کیستید. بیشتر افراد باهوش‌تر برای دیگران کار می‌کنند.

او نوآوری باز را ضرورتی جدید برای ایجاد و سود بردن از فناوری می‌داند. در همه صنایع، تمام دانش لازم در مرزهای شرکت نمی‌گنجد و شرکت‌ها باید تلاش کنند با هزینه‌ای معقول، از توان، ایده‌ها و نیروی خارج از شرکت استفاده کنند.

این کتاب در پنج بخش تدوین‌شده است: نوآوری باز در ده سال آینده، تحلیل نوآوری باز در سطوح مختلف، زمینه‌های کاربرد جدید برای نوآوری باز، مدیریت و سازمان‌دهی نوآوری باز، جمع‌بندی