برگزاری اولین جلسه شورای مدیران پارک تربیت مدرس در سال 1403

اولین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری تربیت مدرس در سال 1403، با حضور رئیس و مدیران پارک به منظور بررسی و برنامه‌ریزی  اهداف راهبردی در تاریخ شنبه 25 فروردین ماه 1403 برگزار شد.