بازدید رئیس پارک تربیت‌مدرس از جنگل تحقیقاتی

بازدید رئیس پارک از جنگل تحقیقاتی و پردیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تربیت مدرس پروفسور حسین نادری‌منش از جنگل تحقیقاتی و پردیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بازدید کردند.