کارگاه تکنیک‌های ارائه به مخاطـب

کارگاه تکنیک‌های ارائه به مخاطـب

مرکز توسعه کسب و کار فناوری پارک فناوری پردیس قصـد دارد با توجه به اهمیت معرفی تأثیرگـذار و انتقـال مفـاهیم مـرتبط بـا ارزش‌هـای اقتصـادی و فنـی محصـولات دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته برای ارائه به بخش خصوصی و نهادهای حمایتی دولتی از جمله شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری، شتاب‌دهنده‌های نوآوری، پارک‌ها و مراکـز رشـد در ابعـاد مختلـف تـأمین سـرمایه، ارائه تسهیلات و اخذ خدمات تجاری‌سازی، دوره آموزشی جامعی تحت عنوان «تکنیک‌های ارائه به مخاطـب» در دو کارگـاه آموزشـی، با همکاری مرجع اینفوگرافیک فارسی ایران و حضور شـرکت‌های عضـو پارک‌هـا و مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های مختلـف فنـاوری کشور برگزار کند.
عنوان‌های کارگاه: «کارگاه داستان‌سرایی تصویری برای استارتاپ‌ها و کسب و کارها» و «کارگاه طراحی خلاقانـه و تأثیرگذار اسلایدها»
تاریخ برگزاری: ۱۹ و ۲۰ دی‌ماه ۹۷