بازدید سفیر عربستان از غرفه پارک‌علم‌وفناوری‌تربیت‌مدرس در نمایشگاه الکامپ

سفیر عربستان سعودی در ایران از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در روز دوم نمایشگاه الکامپ بازدید کرد.
سفیر عربستان در این بازدید با مسئولان پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس گفتگو و از آخرین دستاوردهای فناورانه این پارک بازدید کرد.
این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز همکاری های آتی میان پارک های علم و فناوری دو کشور در حوزه های مشترک تحقیقاتی، تبادل استارتاپ ها و ایده‌ها باشد.