اعلام مشکلات تاسیسات

مشکلات اعلام شده در ساعت 8 تا 16 روزهای کاری بررسی خواهد شد.

مشکلاتی که خارج از ساعت کاری اعلام شود در روز کاری بعد ارجاع خواهند شد.

نام و نام خانودگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

توضیح مشکل (الزامی)

محل استقرار (الزامی)

شماره اتاق (الزامی)