دهمین خبرنامه آموزش عالی
سومین شماره فصلنامه شهر فردا
دومین شماره نشریه دیجیتال شهر فردا
کتاب «طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سال 1398»
کتاب «رویداد عرضه و تقاضای نیازهای نوآورانه و فناورانه وزارت نفت»
سی و چهارمین شماره نشریه عتف، ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری