برگزاری کارگاه مدیریت نوآوری
برگزاری کارگاه مدیریت نوآوری
نصب و راه اندازی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه برنا رسانه درشرکت آب منطقه مازندران
اجرای پروژه سیستم اطلاع رسانی یکپارچه تعاملی یا میز خدمت برنا در بیمه رازی
برگزاری دوره ی اول سری کارگاه های آموزشی معماری فرآیندی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر توسط شرکت سرآمدان اندیشه آوینا