برگزاری جلسه با سازمان نظام مهندسی
اخذ مجوز تامین اعتبار تعداد ۳۶۸۶ ردیف استخدام