مرجعان خاتم
ریز افزا باران
گرمین چوب سازان دانش
باغچه باران
کشت و صنعت ماهان پیشرو سایان
کشت بافت گیاه ارکیده
پیشگامان ابتکار ژن
ژن پایا نهاد زاگرس
پاکژن شبدر سفید
کشت بافت گیاهی آسیا
تولید زادمایه های کشاورزی
فرآورده های مهار زیستی مدرس
انرژی سبز مدرس
زیست فناوران سبز اشراق
مهندسی برنا رویش
فناوران راه سلامت
زیست گستر
سبزیجات زنده و در حال رشد سپیدار
خارج شده
نانو فناوران دایا