برگزاری روز چهارم رویداد هفته اینوکافه
وبینار آموزشی نحوه ارائه پروپوزال تجاری
وبینار تبدیل پروپوزال دانشگاهی به طرح تجاری
وبینار آموزشی مالکیت فکری و ثبت پتنت
وبینار آموزشی نحوه ارائه سمینار دانشگاهی