برگزاری صد و چهاردهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

صد و چهاردهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در این جلسه رئیس، مدیران پارک و دکتر محمودی، مشاور رئیس پارک در امور توسعه پردیس نور به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ یک‌شنبه ۲۹ تیر سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت ۱۱- ۹۹/۰۴/۲۹