برگزاری صد و پانزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

صد و پانزدهمین جلسه شورای مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در این جلسه رئیس و مدیران پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست در ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ یک‌شنبه ۲۶ مرداد سال جاری در سالن جلسات ساختمان گردآفرید برگزار شد.

ساعت ۱۰- ۹۹/۰۵/۲۶