رویداد استارتاپی شهر تک ۲۸ مهر تا ۴ آبان

دهمین دوره از رویداد استارتاپ تریگر؛ توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌کند.

بانک شهر از ایده‌های برتر در حوزه خدمات مالی و بانکی حمایت می‌نماید.

شماره تماس بانک شهر: ۸۳۳۶۴۰۰۰ داخلی ۵۹۷۷ و ۵۶۵۹