فراخوان انتخاب مجریان طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تهران

فراخوان انتخاب مجریان طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تهران

در قسمت پیوست، فراخوان طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی استان تهران در سال ۱۳۹۷ قابل مشاهده است.
براساس دستورالعمل شماره ۱۸۰۹۷۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه ۹۷، صرفاً مراکز پژوهشی و فناوری شامل دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و یا مؤسسات پژوهشی یا فناوری رسمی دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را ارسال فرمایند.

مهلت ارسال: تا ۱۵ بهمن ۹۷