بازدید از پردیس بابایی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

در رورز سه‌شنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹ دکتر ابراهیمی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از پردیس بابایی پارک بازدید کردند.
۹۹/۰۳/۰۱